English
Marie Søndergaard Lolk & Rasmus Rosengaard

˄Ɣ ƪǷ

07. jun 10. aug 2014

Titlen på denne udstilling af Marie Søndergaard Lolk og Rasmus Rosengaard forekommer umiddelbart som en uforståelig kode. Alligevel synes tegnene bekendte: Er det kileskrift, græske bogstaver eller tegn fra computerens keyboard? Dette tvetydige rum mellem uaflæselighed og betydning er kendetegnende for kunstnernes praksis og den præsentation af nye værker, som vises på Overgaden i hele underetagen.

Baggrunden for Lolk og Rosengaards samarbejde er deres fælles interesse for, hvordan bestemte processer og materialer kan bruges til at udfordre maleriets grænser og overgange til andre medier og til det fysiske rum. De to har siden deres studietid med interesse fulgt hinandens arbejde, hvilket førte til ideen om at udvikle en udstilling sammen, hvor værkerne indgår i såvel dialog som konfrontation med hinanden og rummet.

Begge kunstnere har siden deres afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi etableret hver deres særegne praksis. Rasmus Rosengaard arbejder konsekvent med den sorte farve – gerne i form af fortættede lag af oliemaling eller metallisk udseende grafitstøv og i monumentale formater, der får værkerne til at minde om steler eller monolitter. Ofte kobles disse med tableauer og ophobninger af stærkt ladede symbolske objekter som dyrekranier og valmuer. Med disse klare referencer til forgængelighed, søvn og glemsel associerer tableauerne blandt andet til barokkens ‘vanitas’-malerier, der manede til besindighed over for livets forgængelighed, men også til naturmystik og en melankolsk stemningsmættethed.

I Marie Søndergaard Lolks arbejder er symbolikken mere nedtonet, men ikke mindre kompleks. Lolks værker bevæger sig mellem repræsentation og stoflig opløsning, hvor forskellige aflæsningsmåder og aflæsningsretninger ofte overlapper hinanden i samme billede. Malerierne er både visuelle og kropslige, både billeder og objekter. De opridser specifikke motiver som fx en vægtavle eller et mosaikvindue, samtidig med at disse motiver omdannes eller udviskes helt i et mere materielt og abstrakt rum. Mange af de nye værker indeholder spor af styrede handlinger koblet med mere tilfældige processer, hvor det er stoffets egne egenskaber, som er med til at bestemme, hvor værket ender.

På ˄Ɣ ƪǷ præsenteres en form for maleri, der i udpræget grad peger ud over sig selv, og som på grund af sit materielle fokus er i direkte udveksling med det omgivende fysiske rum. I de nye værker, der alle er lavet specifikt til udstillingen, bruges Overgaden som ramme om et rumligt møde mellem de to kunstneres undersøgelser af maleriets materialitet og materialets liv.

Læs mere